AJIS THAILAND - PRIVACY POLICY

AJIS THAILAND - นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย” นี้) กำหนดวิธีที่เราจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุด้านล่าง) ที่ได้รับจากบุคคล ตลอดจนวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ในนโยบายนี้ คำว่า “AJIS” “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง AJIS (THAILAND) COMPANY LIMITED

เนื่องจากเราตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ

1. เกี่ยวกับเรา

AJIS เป็นผู้จัดหาบริการของเรา AJIS เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ AJIS เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 2034 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ยูนิต 69-70 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร AJIS เป็นส่วนหนึ่งของ AJIS Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตหรือคำอื่นๆ ภายใต้คำจำกัดความของ PDPA ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม ได้แก่ ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)

3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

3.1 เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณ เช่น:

(ก) ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

(ข) ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา

(ค) ข้อมูลที่คุณให้เราในรูปแบบหรือแบบสำรวจ

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมของเรา

(จ) ข้อมูลที่คุณให้เราในระหว่างการโทร

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ

(ช) ข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนและอายุของคุณ

(ซ) ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการสมัครงานของคุณ และ

(ฌ) ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ข่าวประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ

3.2 ในกรณีที่จำเป็น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (ซึ่งคุณได้รับความยินยอมในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราตามนโยบายนี้)

3.3 เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (หรือละเอียดอ่อน) ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาหรือความผิด ยกเว้นในกรณีที่เราสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

3.4 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราเป็นไปโดยสมัครใจ และคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ได้ตลอดเวลา คุณต้องรับผิดชอบและต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

4. เรารวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

4.1 คุณจะถูกขอให้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือแจ้งให้ทราบโดยประการอื่นตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยดังกล่าว

4.2 เรารวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา

คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณติดต่อเราเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือด้วยตนเอง สมัครสมาชิกเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาดของเราหรือให้ข้อเสนอแนะกับเรา

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณโดยอัตโนมัติ

เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การดำเนินการและรูปแบบเรียกดูต่างๆ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว

5. วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

(ก) จัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา

(ข) ส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการให้กับคุณ

(ค) ช่วยเหลือคุณในการสอบถามของคุณ

(ง) รับคำติชมและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเรา

(จ) ปฏิบัติตามภาระหน้าที่และข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา

(ฉ) บังคับใช้ภาระผูกพันที่มีต่อเรา

(ช) ดำเนินการวิจัย วางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ

(ซ) วัตถุประสงค์ในการบริหาร เช่น การบัญชี การบริหารความเสี่ยง การเก็บบันทึก

(ฌ) การฝึกอบรมพนักงาน

(ญ) ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงคุณซึ่งคุณได้สมัครรับไว้

(ฎ) การสื่อสารและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก และการบริหารงานบุคลากร

(ฏ) การติดต่อและ/หรือขั้นตอนสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และ

(ฐ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เราแจ้งให้คุณทราบหรือจะชัดเจนจากบริบท ณ จุดที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมในครั้งแรก

5.2 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อคุณตามวัตถุประสงค์ข้างต้นผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล SMS โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใด

5.3 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:

(ก) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

(b) การปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นฝ่ายหนึ่งในสัญญา

(ค) ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ที่คุณมีเพื่อปกป้องข้อมูล

(ง) การยินยอมของคุณ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนด

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราหรือผู้ที่เราทำงานด้วย รวมถึง:

(ก) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรา เช่น หน่วยงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม AJIS

(ข) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และ

(ค) ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลที่ให้บริการแก่เรา

6.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

7. การถ่ายโอนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของ AJIS Group ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในกลุ่ม AJIS ตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปตามที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา ให้การสนับสนุนลูกค้า ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการของเรา การพัฒนาเนื้อหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

7.2 เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา ไม่ว่าจะผ่านการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา สำนักงานของเรา หรืองานกิจกรรมของเรา คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศไทย ที่ซึ่งเรา บริษัทในกลุ่ม AJIS และซัพพลายเออร์ของเราจะเป็นฝ่ายจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

7.3 เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทย เราจะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงมีพื้นฐานทางกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลในต่างประเทศมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่าการคุ้มครองตามกฎหมายไทย

8. ระยะเวลาการเก็บรักษา

8.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายไทย หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากคลังเอกสารถาวรสำคัญของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดเพิ่มเติมใดๆ

8.2 ระยะเวลาการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีประโยชน์เพียงช่วงสั้นๆ เราอาจลบทิ้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

8.3 คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี โปรดทราบว่าบางครั้งเรามีข้อผูกพันตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการบัญชี

9. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ หากคุณต้องการขอใช้สิทธิ์ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อของเราในหัวข้อ “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง

9.1 สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการดำเนินการตามคำขอของคุณในการสร้างสำเนาเพิ่มเติม

9.2 สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

9.3 สิทธิ์ในการลบ: คุณอาจขอให้เราลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เมื่อ:

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่รวบรวมหรือประมวลผลเป็นอย่างอื่น

(ข) คุณเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมหรือประมวลผล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมหรือการประมวลผลดังกล่าว

(ค) คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม (ดูด้านล่าง) และใช้สิทธิ์นี้เพื่อคัดค้านการประมวลผล หรือ

(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ข้อความข้างต้นไม่มีผลกับขอบเขตที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเสรีภาพในการแสดงออก การปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมาย

9.4 สิทธิ์ในการจำกัด: คุณสามารถขอให้เราบล็อกหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ที่:

(ก) คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้

(ข) คุณคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค) เราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อการสร้าง ใช้ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ

(ง) การประมวลผลนั้นผิดกฎหมายและคุณร้องขอการจำกัดการประมวลผลเพราะต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

9.5 สิทธิ์ในการคัดค้าน: คุณสามารถขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากเรา:

(ก) พึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเองหรือของบุคคลที่สามในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลทางกฎหมายที่บังคับสำหรับการประมวลผลได้ หรือ

(ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง

หากคุณคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือจำกัดการประมวลผลของเรา

9.6 สิทธิ์ในการพกพา: ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา (ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและเครื่องอ่านได้) และนำไปใช้ซ้ำที่อื่นหรือขอให้เราถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยตรง ตามที่คุณระบุ

9.7 สิทธิ์ในการถอนความยินยอม: หากเราอาศัยความยินยอมของคุณเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา

9.8 สิทธิ์ในการยื่นคำร้อง: หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

10.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายังอาจทำการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบอยู่เสมอว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล SMS หรือการแจ้งเตือนป๊อปอัปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.2 นโยบายฉบับล่าสุดที่บังคับใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

11. วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในปี 2023 และแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เราประกาศใช้