RESEARCH

การวิจัยและค้นหาปัญหา

- กลยุทธ์ต่อไป -

Mystery shopping

ทีมงานวิจัยลับด้านการเลือกซื้อสินค้า

แบบสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยเข้าไปสำรวจร้านค้าในฐานะผู้ซื้อสินค้าจริง

เนื้อหาในแบบสำรวจสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมทั้งเงื่อนไขในการให้บริการลูกค้าและการเลือกซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่สำรวจที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มงวดจะเป็นผู้ทำการสำรวจตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างแม่นยำโดยมีเกณฑ์การประเมินกำหนดไว้อย่างชัดเจน การสำรวจความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัวตนจะสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในร้านตามความเป็นจริง ผลการสำรวจจะถูกนำไปประเมินในเชิงปริมาณและนำเสนอเป็นรายงานข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลได้ ความเห็นของผู้สำรวจจะถูกผนวกไว้พร้อมกับกับรายงานดังกล่าว โดยใช้ระบบงานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผลวิเคราะห์ถูกส่งอย่างรวดเร็ว

วงจร PDCA ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร เพื่อมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ในวงจร PDCA เพื่อการปรับปรุงการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (CS) กระบวนการประเมินการเลือกซื้อสินค้าแบบไม่เปิดเผยตัวตนโดยบริษัทภายนอกจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบที่นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ความคิดริเริ่มที่ได้รับการประเมินในระดับสูงอาจถูกนำมาใช้กับโครงสร้างในแนวราบเพื่อปรับปรุงบริการและ CS ทั่วทั้งบริษัท สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวทางที่เชื่อถือได้สำหรับบริการและการพัฒนาร้านค้า