Terms and Conditions of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เอยิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) หรือตัวแทนของบริษัท

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ และใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะในกรณีที่คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนหรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน หรือความปลอดภัยของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจมีการแก้ไขหรือลบเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การให้บริการเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือยกเลิกได้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์
ห้ามคุณเชื่อมโยงลิงค์กับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หากต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อบริษัทพร้อมแจ้ง URL เว็บไซต์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา และ URL ของปลายทางการเชื่อมโยงที่ต้องการในเว็บไซต์ของเรา
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
เว็บไซต์จากภายนอก (“เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง”) ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ให้บริการและกำกับดูแลเป็นอิสระโดยบุคคลภายนอกและไม่อยู่ในการควบคุมและ/หรือกำกับดูแลโดยบริษัท
กรุณาใช้เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนี้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่รับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ บริษัท หรือรายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง และการแทรกลิงค์ใด ๆ ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ถึงเครือข่ายความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์พิเศษอื่นใดระหว่างบริษัทและเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ ฯลฯ ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นของบริษัท ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงหรือทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่เป็นอยู่หรือโดยการดัดแปลง เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่กฎหมายระบุไว้โดยชัดแจ้งและโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท